Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Doelen en definities

Coaching is een doel- en resultaatgerichte methode voor het begeleiden van teams en individuen die willen leren, en is gericht op het zelfstandig functioneren binnen een organisatiecontext dan wel gericht op het werken aan persoonlijke ontwikkeling.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de opdracht verstrekt.
Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Toepasselijkheid

De voorwaarden gelden voor alle offertes, algemene aanbiedingen,
(rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke tussen Moniek van den Ende en de opdrachtgever waarop partijen deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Bijeenkomsten

In het contract dat tijdens de eerste bijeenkomst wordt ondertekend, staat vermeld uit hoeveel bijeenkomsten het traject bestaat. Het in het contract vastgelegde traject kan niet worden ingekort, eventueel wel in overleg met cliënt en opdrachtgever worden uitgebreid in aantal bijeenkomsten of in duur van de periode. Bij ziekte van coach of cliënt wordt een nieuwe afspraak gemaakt en schuift de planning op. Afspraken die niet, of later dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

Offertes

De gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Moniek van den Ende is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk of per mail binnen 30 dagen worden bevestigd.
De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

 

Opdracht en annulering

Een offerte wordt een opdracht zodra de offerte is bevestigd.
Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen 24 uur voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 100% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen twee dagen (48 uur) voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken wordt aan de opdrachtgever 50% van de voor de uitvoering gereserveerde tijd en kosten in rekening gebracht.
Indien een opdracht, of een deel daarvan, binnen een week voor aanvang van de uitvoering ervan wordt ingetrokken worden de voorbereidingswerkzaamheden welke voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk zijn geweest aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Al het materiaal, zowel schriftelijk als mondeling, dat door cliënt wordt ingebracht, wordt vertrouwelijk behandeld. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Opdrachtnemer zal aan niemand, ook niet aan opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van de contacten tenzij de coachee hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

 

Prijzen

De prijzen gelden zoals deze zijn vermeld op de website of zoals het in het contract is opgenomen wat de investering in het traject bedraagt.
Als BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen exclusief BTW en worden inclusief BTW in rekening gebracht.
Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW-regime en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.
Alle bedragen zijn als scholingskosten fiscaal aftrekbaar.

 

Betaling

De factuur dient te worden betaald uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand.
Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 

Aansprakelijkheid

Moniek van den Ende spant zich in om de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Ze kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van zowel directe als indirecte schade, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld .
Deze zal dan beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.

 

Klachtenprocedure

Moniek van den Ende en de opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtentregeling van de LVSC.

 

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
Vernietiging of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst laat geldigheid van overige onverlet.
Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam tenzij de wet anders voorschrijft.

Download als PDF